IS Magacin

Informacioni sistem za vođenje stanja magacina i poslovanja zasnovanom na korištenju većih magacinskih kapaciteta.

IS Magacin omogućava funkcionalnosti:

Magacin za nekoga može da predstavlja pravi lavirint iz koga se izlazi pozivom službe za spasavanje.